Akademia Polonijna w Częstochowie została założona w 1992 roku jako Wyższa Szkoła   Języków  Obcych  i Ekonomii i  wpisana pod liczbą porządkową 8 do ewidencji uczelni   niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art.   37 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.   z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 30 marca 2012 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie   Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność na czas nieokreślony.   Akademia posiada strukturę jednowydziałową – Wydział Interdyscyplinarny, w ramach   którego funkcjonują: 5 instytutów, 2 szkoły, 6 centrów badawczych,  25 laboratoriów   naukowo-badawczych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Akademickie Biuro Karier.   Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 9   kierunkach i drugiego stopnia na 5 kierunkach. Akademia oferuje możliwość podnoszenia  kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i w Międzynarodowej Szkole  Doktoranckiej. Studenci mają możliwość zdobywania kwalifikacji pedagogicznych w  Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli prowadzonego przy Akademii  Polonijnej od 1999 roku. Każdy ze studentów w trakcie studiów ma możliwość  zdobywania certyfikatów językowych od poziomu A1 do poziomu C2 w zakresie  znajomości języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego,  hiszpańskiego, chińskiego i arabskiego. Uczelnia jest Akredytowanym Centrum  Egzaminacyjnym LCCI IQ. Od 1992 roku w Uczelni funkcjonuje Studium Języka i Kultury  Polskiej zarejesrtowane przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które prowadzi  nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców od poziomu A1 do poziomu B2. Od  początku swojego istnienia Akademia Polonijna współpracuje z ponad 2000 uczelni na  całym świecie.